ENTISET LAULAJAT

 

Kuorossa mukana olleita:
Alla som sjungit i kören:
All who have been in the choir:

 

Aartamo Mika
Ahlvik Johannes
Aho Pentti
Aho Markku
Aho Eino
Ahonen Mikko
Ahonen Eino
Alenius Markku
Alenius Kaarlo
Anttikoski Väinö
Aro Huugo
Aro Arvi
Aro Matti
Aro Jarmo
Autio Veikko
Autio Martti
Autioniemi Olli
Backlund Stig
Björklund Vidar
Björk Casper
Bosund Kalevi

Dahl Lasse

Dahlbacka Tauno
Fagerholm Janne
Finnäs Lars
Forsbacka Esa
Forsberg Kalle
Forss Ilpo
Grundström Lars
Hangassalo Eero
Hangassalo Jari

Hautala Olavi
Hautala Matti
Heikkilä Hannu
Heikkilä Vuokko
Heino Seppo
Heinonen Matti
Hienonen Viljo
Hienonen Reino
Hirvi Eljas
Hoikkanen Rauno
Holmlund Harry
Huumarsalo Kenneth
Hylkilä Annami
Hyyppä Seppo
Höri Pentti
Ievanen Nikolai
Iivari Sakari
Ingo Bo-Orvar
Inkilä Esko
Isola Tauno
Isomaa Kimmo
Isomäki Erkki
Jaakkola Mauri
Jaakkola Osmo

Jakamo Kari
Jalava Jukka
Jantunen Sulevi
Jokinen Juho
Jokinen Martti

Jolkkonen Orvo
Järvelä Paavo
Järveläinen Oiva
Järveläinen Tero
Järvisaari Veikko
Kaarla Pekka
Kaistinen Timo
Kalliomaa Harri
Kangas Simo
Kangas Erkki
Karhu Olavi
Karhunen Helge
Karlström Erik
Kaski Paavo
Kattilakoski Ole
Kauppila Pentti
Keitaanniemi K.
Kempas Lasse
Kempas Jukka
Kennola H
Kentala Niilo
Kerttula Rauno
Kessunmaa Kalle
Kettula Kaleva
Kilpinen Kauko
Kinnunen Tuomas
Kinnunen Veli
Kleemola Heikki
Koivisto Heikki
Kojola Vesa
Kojola Pekka
Kontiainen Niilo
Kortman Mauriz
Korvo Pentti
Koskela Åke
Koskela Stig
Koskela Esko
Koskela Antti
Koskela Kari
Koskela Reijo
Koskela Klaus
Kuisma Kimmo
Kujala Aatos
Kujala Antti
Kujala Pekka
Kujanen Antero

Kujanpää Ilpo
Kukkonen KarlGustav
Kultalahti Juhani
Kultalahti Jorma
Kultti Jorma
Kunnas Keijo
Kuokkanen Armas
Kuorikoski Juha
Kupari Risto
Kylén Holger
Kytömäki Jouko
Kämsälä Ola
Kääpä Olli
Laakso Aarne
Laasanen Anssi
Laasanen Markus
Laitakari Lauri
Laitinen Tarmo
Laitinen Erkki-Juhani
Lammi Leo
Lapiolahti Raimo
Larimo Jaakko
Lassila Harry
Latukka Veikko
Latvala Sakari
Laurila Väinö
Laurila Viljo
Laurila Olavi
Lehmann Jürgen
Leppänen Väinö
Lindberg Pentti
Lindberg Martti
Lindqvist Bertel
Lipasti Leo
Lipponen Niilo
Lumme Matti
Luoma Jaakko
Luoma Eino
Luomaranta Eino
Lupunen Jorma
Luukkonen Matti
Lönngren Ralf
Malkamäki Toivo
Manninen Jorma
Manninen Esa
Markkanen Toivo
Markkanen Ferninand
Mars Osmo
Matilainen Juha
Matkoski Niilo
Mattila Nikolai
Matturi Pentti
Melarti Väinö
Merimaa Jouko
Moilanen Pekka
Muje Keijo
Myllylä Tauno
Mäkinen Risto
Niittyniemi Osmo
Nikkanen Toivo
Nikula Heikki
Nissilä Juhani
Noromies Erkki
Norppa Vilho
Nurmeksela Erkki
Nyrönen Väinö
Näntö Olavi
Ojala Kari
Ollikainen Eino
Oosi V.
Orjala Niilo
Paananen Mauri
Paananen Seppo
Palo Rauno
Palsa Jaakko
Pappinen Kari
Parkatti Tauno
Parttimaa Teijo
Pehkonen Ilmari
Pehkonen Heikki
Penttilä Markku
Perämäki Alpo
Perämäki Allan
Pettersson Erkki
Pirttilampi Esko
Pollock Alasdair
Puputti Aaro
Puska Matti
Päiväniemi Osmo
Päiväniemi Ari
Päivärinta Pentti
Raitanen Reino
Rajala Jouko
Rajala Jaakko
Rajala Veikko
Rankala Antero
Rankala Tuomo
Rannankari Reino
Ranta Urho
Rantamäki Hannu
Rantanen Matti
Rasehorn Ilkka
Rintala Timo
Rintala Rauno
Rintala Markku
Rintala Juhani
Roos Arne
Rukkila Eino
Rukkila Armas
Ruokonen Väinö
Ruokonen Keijo
Rupponen Pekka
Räikkönen Eemil
Rättö Juha
Saarela Leo
Saari Reijo
Saarnisto Leo
Sainio Risto
Saksa Olavi
Salmijärvi Kari
Salminen Emil
Salo Markku
Salokorpi Anna-Leena
Salonen Leo
Sarvimäki Ilmari
Saukko Åke
Schnabel Klaus
Selin Toivo
Sievänen Yrjö
Siirilä Heikki
Sinnemäki Lauri
Skytte Max
Solala Eero
Solvin Rakel
Sorila Erkki
Suhonen Aimo
Suoniemi Arvo
Suoniemi Ismo
Surma-aho Eero
Syynimaa Reijo
Södergård Knut
Taipale Väinö
Tamminen Taisto
Tarvula Jorma
Teirikangas Hannu
Tervaskangas Mikko
Tiainen Teuvo
Tiihonen Eero
Toiviainen Heimo
Tuhkanen Veijo
Tuhkanen Timo
Tuhkanen Herman
Tyni Alpo
Töyli Yrjö
Uunila Mikko
Uunila Antti
Uusitalo Johannes
Uusitalo Teuvo
Vainionpää Unto
Varila Antero
Vaskinen Pentti
Vaskivuo Pekka
Veiström Leo
Videman August
Viita-aho Pekka
Vuorimaa Osmo
Vuorinen Eero
Väänänen Kauko
Vörlin Kari
Wenman Alf
Westerlund Magnus
Wideman Max
Yli-Suutala Martti
Ylikoski Erkki
Ylikoski Asko
Ylisaari Sakari
Ylisirniö Seppo
Östman Eric